Senarai Lengkap Artikel Bahasa Articles Pengenalan Ilmu Fiqh Islam

Pengenalan Ilmu Fiqh Islam

  • PDF
(20 votes, average 4.45 out of 5)

Pengenalan Asas Berkenaan

Ilmu Fiqh Islami

Oleh :

Zaharuddin Abd Rahman

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam Rasul junjungan dan ahli keluarganya dan para sahabatnya.

PERKARA ASAS TENTANG FIQH

1) Ta'rif Ilmu Fiqh : Mengetahui praktikal hukum syar'ie bersumber daripada dalil-dalil yang terperinci. Merupakan ilmu perundangan Islam yang syumul.

2) Pecahan dan Kesyumulan Fiqh : Memastikan kehidupan individu, masyarakat dan umat Islam selari dengan hukum-hakam syar’ie di bidang berikut : -

a) Hubungan dengan Allah SWT ; iaitu melalui Fiqh Ibadat.

b) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri ; iaitu melalui kefahaman halal, haram & adab-adab peribadi.

c) Hubungan manusia dengan ahli keluarga ; melalui Fiqh al-Usrah.

d) Hubungan manusia sesama manusia lain ; melalui Fiqh Mu’amalat Maliah, Fiqh Jinayah ( hudud, qisos, ta’zir), Fiqh Siyasah Syar’iyyah (politik), Fiqh al-Jihad.

Kesimpulan : Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan dan tidak terhad kepada hukum hakam persendirian dan keluarga sahaja.

3) Fleksibliti Hukum Fiqh : Hukum dari sudut boleh berlaku fleksibiliti ke atasnya atau tidak, terbahagi kepada dua iaitu :-

a) ‘At-Thawabit’ : iaitu hukum yang tidak boleh berubah sama sekali walaupun zaman dan masa berubah : Ia melibatkan perkara berikut [1] :-

· Asas-asas aqidah ; seperti : kewujudan Allah, kesempurnaan Allah dan yang seumpamanya.

· Asas-asas kebaikan dan asas akhlak yang diterima oleh fitrah yang suci. Ia seperti : Adil, amanah, baik kepada ibu bapa, bersikap benar, mempertahankan nyawa, amar ma’ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, mengekalkan syiar Allah di atas muka bumi, mentarbiyah pemuda dan pemudi, menyertai jemaah Islam dan lain-lain.

· Seluruh asas-asas keburukan ; seperti zalim, derhaka ibu bapa, curi dll.

· Hukum yang berasal dari nas yang membawa maksud kekal hingga qiamat , seperti sadba Nabi SAW : الجهاد ماض إلى يوم القيامة

Ertinya : “Jihad berterusan hingga ke hari qiyamat”

· Hukum-hakam asas yang qat’ie (iaitu dari sudut ia suatu kewajiban) adapun pelaksanaannya terdapat hal yang boleh berubah menurut peruntukan ‘rukhsoh’ : seperti kefardhuan solat, zakat, haji, puasa .

b) ‘Al-Mutaghayyirat’ ; Hukum yang dibina atas dalil-dalil yang tidak ‘qat’ie thubut’ atau ‘zanniyyatu at-thubut’ dan ‘zanniyyatu ad-dalalah’ dan juga beberapa hal pelaksanaan terhadap perkara ‘thawabit’ seperti : Kewajiban menutup aurat, adalah thawabit demikian juga had yang perlu ditutup, maka kaedah pelaksanaannya terpulang kepada muslim, samada ingin memakai warna biru, hitam, hijau dan lain-lain. Demikian juga hal pentadbiran politik yang berubah mengikut keperluan tetapi MESTILAH BERLEGAR DIDALAM LINGKUNGAN ‘THAWABIT’ sahaja serta tidak menyimpang darinya.

4) Sifat Umum Hukum Islam :

a. Bertepatan dengan fitrah yang sohih, dan tidak bertentangan dengan aqal yang sempurna. Dalil – Rujuk Firman Allah : Ar-Rum : 30

Perkara ini ditegaskan juga oleh As-Syeikh Abd Rahman Nasir As-Sa’di dengan katanya “ Sesungguhnya syarak tidak akan datang dalam bentuk yang bertentangan dengan aqal, juga tidak akan bertentangan dengan ilmu yang benar” [2], Perkara ini juga pernah diketengahkan oleh Imam Ibn Taymiah dalam kitabnya ‘Dar’u at-Ta’arud bayna an-Naql wal ‘aql’ (Menolak pertentangan di antara nusus dan aqal), demikian juga disebut oleh Ibn Qoyyim : “ Tiada satu nas shohih pun kecuali ianya bertepatan dengan aqal” [3]

b. Dibina di atas dasar ‘Taysir wa raf’u al-Jarh’ ; iaitu memberi kemudahan buat manusia dan mengangkat kesukaran dari mereka” ; Dalilnya dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 185 , Al-Maidah : 6 , An-Nisa’ : 43 , Al-Baqarah : 183 , Al-‘A’raf : 157.

c. Menegak keadilan ; Dalil , firman Allah : Al-An’am : 115 dan banyak lagi.

d. Memelihara kepentingan ummah dan kesejahteraan ummat dan mengelakkan mafsadah dari berlaku ke atsa mereka. [4] Dalil - Firman Allah : Al-Qasas : 77

e. Kekal ; Ia adalah syari’at terakhir dan bersifat pembatal kepada syari’at sebelumnya. Dalil : firman Allah : ahzab ; 40.

f. Tadarruj dalam penurunannya. Bagaimanapun wajib dilaksana segera ketika mampu, Dalilnya dari firman Allah : Al-Imran : 133 ; Al-Maidah : 48 , An-Nisa’ : 65 ; dan hadith Nabi SAW, ertinya : “Apabila aku perintahkan dengan sesuatu perintah, maka perbuatlah kamu seaya upayamu, jika ku larang sesuatu pekara jauhilah ia” [5]

Adapun sikap ulama kontemporari terhadap Isu ‘Tadarruj’ dalam pelaksanaan hukum Islam, secara umumnya mereka terbahagi kepada dua kumpulan :-

· Tidak bersetuju dan wajib melaksanakannya segera : ia adalah pandangan As-Syahid Syed Qutb, As-Syahid Abd Qadir Awdah, Dr. Said Ramadhan Al-Buti.

· Bersetuju dengan Tadarruj berperancangan ketika tiada kemampuan : mereka adalah Abul A’la al-Mawdudi, Dr Yusof Al-Qaradhawi & Dr Muhd Abd Ghaffar Syarif.

Bagaimanapun kumpulan ini meletakkan beberapa syarat iaitu [6] :

- Yakin tentang kewajiban melaksanakan syari’at Islam secara sempurna , dan wajib menyediakan suasana yang sesuai bagi melaksanakan tuntutan tersebut.

- Bukanlah bermaksud tadarruj, menjatuhkan hukuman kepada si lemah, dan meninggalkan si kaya dan yang berpangkat.

- Prinsip Aqidah tidak termasuk dalam bab tadarruj ini.

- Prinsip-prinsip asas Islam tidak termasuk dalam harus tadarruj, seperti solat, puasa, tidak boleh berzina, tidak boleh minum arak, berjudi dan seumpama dengannya.

5) Sifat Khusus Islam & Hukum-hakamnya.

a- Rabbani : Bersifat ketuhanan dari sudut : Sumber dan Manhaj.

b- ‘Alami : Menyeluruh buat seluruh manusia di seluruh tempat.

c- Syumuli : Merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Surah Anbiya: 89

d- Waq’ie : Sesuai di setiap keadaan, tempat dan masa.

e- Thawabit wal murunuh : Thabit dalam hal prinsip dan fleksible dalam hal pelaksanaan.

6) Sebab Ikhtilaf Fuqaha’ dalam hukum-hakam yang bersifat Dzonniah.

Secara umum, perbezaan pandangan merujuk kepada hal berikut :

Perbezaan dalam menentukan sesebuah dalil sesuai di jadikan dalil untuk sesuatu hukum @ tidak.
Perbezaan dalam menentukan kekuatan ‘thubut’ dalil.
Perbezaan dalam menentukan darjat kekuatan perawi hadith.
Perbezaan memahami erti dan madlul dari al-Quran dan Al-Hadith.
Perbezaan dalam membuat penilaian, penelitian dalil dan ‘tarjih’.
Perbezaan pemikiran akibat suasana dan persekitaran.

Pertama : Sebab Ikhtilaf Dalam Hal Yang Terdapat Nas


1) Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran

· Ayat Quran kebanyakkan datang dalam bentuk Mujmal. Perlukan tafsiran dari Sunnah. Cth : Solat, potong tangan pencuri dsbg. Tugas Rasul SAW dalam hal ini (An-Nahl:64 ; An-Nahl : 44 ; Al-Imran: 164)

· Hadith datang dalam dua bentuk : Perbuatan, Pertuturan. Ikhtilaf dalam menerima pakai sunnah perbuatan. Jumhur terima.

· Ikhtilaf dalam hal Sunnah Perbuatan Nabi SAW. (Fe’liyyah) Sebab :-

i. Ilmu tentang ‘thubut’ sesebuah hadith :-

- Hadith diluar pengetahuan sesetengah Fuqaha’.

- Perbezaan dalam mempercayai perawi hadith.

ii. Berkenaan kandungan Hadith.

- Perbezaan memahami madlul dan kehendak hadith.

2) Ikhtilaf dalam hal Sunnah Pertuturan Nabi SAW ( Qawliyyah)

Sebab-sebabnya :-

· Ikhtilaf dalam lafaz ‘musytarak’ : Perkataan yang boleh membawa pelbagai maksud.

· Ikhitlaf dalam memahami lafaz umum dan khusus Hadith.

· Ikhtilaf dalam memahami madlul hadith dari sudut makna haqiqi atau majazi.

· Ikhtilaf dalam men’taqyid’ mutlaq atau dibiarkan mutlaq sahaja.

· Ikhtilaf dalam memahami lafaz ‘perintah’ dan ‘larangan’ dalam hadith.

Kedua : Ikhtilaf Dalam Hal Yang Tiada Nas Khusus.

· Ruang ikhtilaf lebih besar.

· Perbezaan dalam menentukan Qawaid ‘Ammah dan Ruh Tasyri’ (Maqasid Syariah) untuk dijadikan asas ijtihad.

· Perbezaan dalam menentukan dakwaan terdapat ijma’ dalam sesuatu isu.

· Perbezaan dalam menerima sumber-sumber dalil selain Quran & Hadith, iaitu (sila rujuk artikel terkemudian berkenaan Pengenalan Ilmu Usul Fiqh) :-

i. Qias

ii. Istihsan

iii. Maslahat mursalat

iv. Ilham, Mimpi dan Firasat

v. Istishab dan lain-lain.

-Bersambung-

5 Ogos 2006


--------------------------------------------------------------------------------

[1]. Al-Manahij Al-Usuliyyah, Dr Fathi Ad-Durayni, hlm 76-77 ; As-Siyasah As-Syar’iyyah, Al-Qaradhawi, hlm 210

[2]. Ad-Durrah al-Mukhtasorah fi Mahasin ad-Deen al-Islami, hlm 39

[3]. I’ilam al-Muwaqqi’ien, 2/22 , cet Dar Kutub ‘Ilmiah

[4]. I’ilam al-Muwaqqi’ien, Ibn Qoyyim, 3/11

[5]. Riwayat Bukhari dan Muslim ; Dalil tentang Tadarruj berperancangan ini adalah merujuk kepada pengharaman arak yang dibuat beransur-ansur dan demikian juga Riba menurut pendapat sebahagian fuqaha, demikian juga Zakat yang pasa awalnya hanyalah pilihan dan bukannya wajib, mencontohi siyasah Umar Abd Aziz.

[6]. At-Tadarruj fi Tatbiq As-Syari’ah Al-Islamiyyah, Dr Md Abd Ghafar As-Syarif , hlm 107

 


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Add comment


Security code
Refresh

Pengumuman

Wang, Anda dan Islam
Panduan Perbankan Islam

Untukmu Wanita

 
Untukmu Umat
Formula Solat Sempurna
Murabahah
 A Comprehensive Prayer FormulaContracts and The Products of Islamic Banking
Akidah dan IbadatRiba
cover_maqasid_arab 
Money, You and Islam
 cover_bicaralah_new ledakan_FB 
indahnya_hidup_politikcover_jangan_berhenti_berlari


 

Ruangan Iklan
RSS Feed

Pengisian Terkini Pengisian Terkini

Statistik

Site Meter

Pelawat

Now online:
  • 25 guests

Komen Terbaru

You are here: Senarai Lengkap Artikel Bahasa Articles Pengenalan Ilmu Fiqh Islam